10.March.2020

CIPMO (Combined Integral and Particle Model).

Acona lanserer modell for beregning av spredning, fortynning og innlagring av utslipp til en vannforekomst
CIPMO (Combined Integral and Particle Model).
Kontinuerlige utslipp til vann fra industri, deponi, avløpsrenseanlegg, mfl. er en vedvarende kilde til forurensing og kan være skadelig for økosystemet i mottaksresipienten. Slike utslipp må derfor ha en tillatelse etter forurensingsloven. Utslippssøknader må inneholde informasjon om resipienten og hvilke effekter utslippene kan medføre. Det inkluderer informasjon om miljøtilstand, forventet spredning og effekt i resipienten, og en vurdering av om utslippet kan forringe naturmangfoldet. 

Acona og Ranold har utviklet en modell som beregner spredning, fortynning, innlagring og beregning av nærsonen til ett eller flere utslipp til en vannforekomst. Modellen kan benyttes for å vurdere miljøkonsekvenser av et utslipp før det slippes ut i resipienten. Ulike scenarier kan analyseres. Dette gir mulighet til å justere utslippet og evt.  utslippspunktet opp motmottaksresipientens sårbarhet, og på den måten redusere risikoen for negativ påvirkning.  

Modellen gir bedriften det underlaget de har behov for i forbindelse med søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.  

Modellen er en kombinert integral- og partikkelfølgingsmodell, og har fått navnet CIPMO (Combined Integral and Particle Model). Nærsonen er bygget opp av en integralmodell og fjernsonen av en modifisert partikkelfølgingsmodell (LADIM, utviklet av Havforskningsinstituttet). Kombinasjonen sikrer at både nær- og fjernfeltprosessene blir løst tilstrekkelig. Modellen samler inn data fra Open Source hydrodynamiske modeller med høy romlig og tidsmessig oppløsning for salinitet, strøm og temperatur.  Målte data kan integreres i modellen.   

Modellen er utviklet med støtte fra Forskningsrådet viser gode resultater i forhold til måling fra feltstudier. 

For mer informasjon se miljoanalyse.no/modellering
eller kontakt Marte Kristin Rosnes  

Mob: +47 98084855. E-post:  marte.rosnes@acona.com